Tag
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024):

Tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo

Thời sự 20/05/2024 09:00
aa
Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20-5-1924 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nôi. Truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương và gia đình đã hun đúc ngọn lửa nhiệt tình cách mạng cháy bỏng và tác động sâu sắc đến nhận thức tư tưởng của đồng chí Đào Duy Tùng.
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng Khánh thành các công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng Đồng chí Đào Duy Tùng: Người con ưu tú của Đông Anh

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ huyện, tỉnh đến cấp lãnh đạo cao cấp của Đảng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Đào Duy Tùng tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh).
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Đào Duy Tùng tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh).

Người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội

Với vị trí địa lý giao thông thuận lợi nằm sát trung tâm Hà Nội, nhân dân Đông Anh có truyền thống yêu nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những năm 1940-1941, khi phong trào cách mạng trong nước bị địch khủng bố dữ dội, nhiều cơ quan trung ương, xứ ủy bị địch đánh phá, cán bộ lãnh đạo bị địch bắt tù đày, giết hại. Việc bảo vệ lực lượng cán bộ, đảng viên, cơ quan đầu não của Đảng và duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng được đặt ra cấp bách. Cuối năm 1941, Trung ương quyết định lấy một phần các tỉnh Phúc Yên, Bắc Ninh, Hà Đông, khu vực ngoại thành Hà Nội để xây dựng An toàn khu chính thức của Trung ương (gọi là ATK1), huyện Đông Anh nằm trong ATK1, do Đội công tác trung ương phụ trách.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, đồng chí Đào Duy Tùng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền ở xã. Sau khi giành thắng lợi, chính quyền xã được thành lập tháng 9-1945, đồng chí được kết nạp Đảng và là đảng viên đầu tiên của xã Cổ Loa. Cuối năm 1945, Chi bộ xã Cổ Loa được thành lập, đồng chí Đào Duy Tùng được cử làm Bí thư Chi bộ. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Đào Duy Tùng đã lãnh đạo nhân dân xã Cổ Loa xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng.

Sau ngày miền Nam giải phóng (30-4-1975), trong 10 năm đầu khi cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986), hậu quả chiến tranh chưa giải quyết được, đất nước bị cấm vận ngặt nghèo. Đồng chí Đào Duy Tùng luôn luôn tìm tòi, sáng tạo những nhân tố mới và là một trong những người tham gia đổi mới từ những năm 1980, cùng với các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng; khoán 100 ngày 13-1-1981, khoán 10 ngày 5-4-1988 trong nông nghiệp...

Đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã góp phần xây dựng bản “Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế”. Nội dung của bản kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu sự đổi mới rất căn bản về tư duy kinh tế của Đảng.

Đồng chí Đào Duy Tùng đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đồng chí có ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là góp phần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

 1 / 1  Triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Đào Duy Tùng tại Trường Tiểu học Đào Duy Tùng, xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) thu hút rất đông người dân tới tham quan.
1 / 1 Triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Đào Duy Tùng tại Trường Tiểu học Đào Duy Tùng, xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) thu hút rất đông người dân tới tham quan.

Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng

Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân của đồng chí Đào Duy Tùng là rất to lớn và vẻ vang. Phẩm chất chính trị, tư duy khoa học, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Đào Duy Tùng; tác phong dân chủ, quần chúng của một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; sự gương mẫu, tình cảm của đồng chí đối với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp là tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào vì có đồng chí Đào Duy Tùng, người con ưu tú của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, đã vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Đảng bộ Thủ đô đã vận dụng, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và luôn phát huy tốt trong các thời kỳ cách mạng, mang lại những kết quả quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ Hà Nội cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Thủ đô Hà Nội đạt được thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, theo hướng bền vững. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2023, thành phố đã tập trung triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng có tính chiến lược để cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như những yếu tố bất lợi từ kinh tế trong nước.

Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2023, thành phố đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai; nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực.

Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP năm 2023 tăng 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng/năm (cả nước là 101,9 triệu đồng/người/năm); cơ cấu GRDP chuyển biến tích cực, đúng hướng (năm 2023, khu vực dịch vụ chiếm 64,06%); thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,91 tỷ USD, tăng 64%; khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt (20 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách)... Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với thực hiện năm 2022; trong đó, thu nội địa đạt 381,38 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,9% (cao nhất cả nước).

Nói về đồng chí Đào Duy Tùng, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng viết: Đồng chí Đào Duy Tùng - một con người khiêm nhường, giản dị, đạm bạc, trung thực, song lại chứa một trái tim sâu nặng nghĩa tình, một bộ óc có tầm cao trí tuệ, luôn sống động, hướng về sự nghiệp chung của dân, của Đảng, là nhà lãnh đạo liêm khiết, con người đổi mới của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá về đồng chí Đào Duy Tùng: “Đồng chí sống giản dị, nói giản dị nhưng chứa đựng một hàm lượng trí tuệ cao và ẩn chứa một quan điểm rất sâu sắc, rất tình cảm đối với dân tộc và đất nước”.

Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng, Nhà nước đã tặng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác. Tên đồng chí được đặt cho một con đường và ngôi trường tiểu học ở chính mảnh đất quê hương Đông Anh để tưởng nhớ đến một con người cả cuộc đời tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước bằng trí tuệ, tâm huyết và tài năng của mình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội mãi tự hào, ghi nhớ công lao, cống hiến to lớn, sự quan tâm của đồng chí và quyết tâm, phấn đấu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đọc thêm

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025 Tin tức

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

TTTĐ - Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành liên quan.
Thúc đẩy dự án đường Vành đai 4 theo tinh thần Chỉ thị 24 Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Thúc đẩy dự án đường Vành đai 4 theo tinh thần Chỉ thị 24

TTTĐ - Kiểm tra tình hình thi công dự án đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị vận dụng tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU vào việc này. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy... phải vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho dự án...
Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ Tin tức

Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ

TTTĐ - Sáng 13/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu HĐND thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, trước Kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế Tin tức

Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế

TTTĐ - Sáng 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển Tin tức

Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển

TTTĐ - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri Tin tức

Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

TTTĐ - Ngày 14/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.
Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua Tin tức

Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua

TTTĐ - Huyện Chương Mỹ nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, sẽ có đầy đủ căn cứ để tham mưu thành phố và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chiều 12/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Trao quyết định công nhận tân Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Nguyễn Hải Dương Nhân sự

Trao quyết định công nhận tân Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Nguyễn Hải Dương

TTTĐ - Ngày 12/6, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.
Xem thêm