Tag

Lựa chọn chủ đề, phương châm Đại hội tối ưu, đầy đủ nhất

Tin tức 02/05/2024 10:46
aa
TTTĐ - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm Đại hội 18 để lựa chọn ra được 1 phương án về chủ đề và phương châm Đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.
BCH Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận, cho ý kiến vào 3 vấn đề quan trọng báo cáo Trung ương BCH Đảng bộ TP Hà Nội họp đánh giá chất lượng công tác Đảng Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 BCH Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề

Sáng 2/5, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để họp bàn 6 nội dung quan trọng gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP…

Lựa chọn chủ đề, phương châm Đại hội tối ưu, đầy đủ nhất
Quang cảnh hội nghị

Trình 4 phương án chủ đề, 4 phương châm Đại hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Theo đó, về dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy cho biết: Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội 18 Đảng bộ TP, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội 18 Đảng bộ TP sẽ trình xin ý kiến vào Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu thực tiễn và để chủ động một bước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội, Tiểu ban Văn kiện đã quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có sản phẩm là Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 hôm nay (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch).

Đối với dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, kết cấu của đề cương. Đồng thời, các đại biểu tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung như: Việc lựa chọn 14 lĩnh vực cơ bản để đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại dự thảo Đề cương tổng quát đã đảm bảo tính bao phủ, phù hợp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị; việc xác định định hướng, tầm nhìn phát triển của Thủ đô trong thời gian tới…

Đối với chủ đề và phương châm Đại hội 18 Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy cho biết, để tăng cường trách nhiệm và thuận tiện trong việc thảo luận, góp ý của các đại biểu, sau khi bàn bạc kỹ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm Đại hội.

Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý và thể hiện rõ quan điểm đối với các phương án do Ban Thường vụ Thành ủy trình để lựa chọn ra được 1 phương án về chủ đề và phương châm Đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy cho biết: Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đánh giá kết quả ban đầu có thể thấy các mục tiêu của nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được quan tâm, khắc phục.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Thành ủy. Đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ để có thể triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 04 của Thành ủy.

Lựa chọn chủ đề, phương châm Đại hội tối ưu, đầy đủ nhất
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo.

Trong đó tập trung một số nội dung như phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị.

Ngoài ra, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm rút ra; tập trung đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới để làm tốt hơn “công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị” trên địa bàn TP và các kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Về dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Bí thư Thành ủy cho biết: Nhận thức rõ vai trò và vị trí của Thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết số 44 của Trung ương. Theo đó, luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới theo tinh thần của Nghị quyết. Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp đặc thù, riêng biệt, phù hợp với địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, tham gia góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy. Trong đó tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, nhất là đặc điểm tình hình của TP để thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường; dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh.

Đề xuất những phương hướng, giải pháp cụ thể, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị với mục tiêu cao nhất là bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt những kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” - Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một vĩ nhân trong lòng Nhân dân Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một vĩ nhân trong lòng Nhân dân

TTTĐ - Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và Nhân dân Thủ đô vô cùng kính trọng đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh tụ mẫu mực, người Cộng sản chân chính, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà báo tâm trong, trí sáng, giàu tâm huyết Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà báo tâm trong, trí sáng, giàu tâm huyết

TTTĐ - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có 30 năm trực tiếp công tác trong lĩnh vực báo chí tại một trong những cơ quan ngôn luận quan trọng nhất của Đảng. Song, trong ký ức của bạn hữu và đồng nghiệp, đồng chí luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cẩn trọng và giản dị.
Niềm tin và tình yêu lớn dành cho Hà Nội Tin tức

Niềm tin và tình yêu lớn dành cho Hà Nội

TTTĐ - Trong suốt cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình yêu và niềm tin lớn cho Hà Nội. Niềm tin và tình yêu lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Hà Nội nhiều năm qua thực sự là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nỗ lực vươn lên làm gương cho cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.
“Tổng tư lệnh” của lòng dân Tin tức

“Tổng tư lệnh” của lòng dân

TTTĐ - Ngọn cờ chống tham nhũng do Đảng phát động và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “người cầm lái” vững vàng đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho cuộc chiến bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong Nhân dân. Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí thư đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ Cộng sản ưu tú Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ Cộng sản ưu tú

TTTĐ - Với sự giản dị, tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi đồng bào cùng những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin tưởng, yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Đồng chí sẽ mãi là người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Lấy Chỉ thị 24-CT/TU làm cú hích khơi gợi nhiệt huyết cán bộ Tin tức

Lấy Chỉ thị 24-CT/TU làm cú hích khơi gợi nhiệt huyết cán bộ

TTTĐ - Huyện Chương Mỹ phải lấy Chỉ thị 24-CT/TU làm cú hích để “chuyển động”, khơi gợi nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ địa phương…
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sức lan toả lớn Tin tức

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sức lan toả lớn

TTTĐ - Sáng 19/7, tại huyện Ứng Hoà, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo TP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài Tin tức

Các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài

TTTĐ - Ngày 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.
Đề nghị Trung Quốc mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam Tin tức

Đề nghị Trung Quốc mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam

TTTĐ - Ngày 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Xem thêm