Tag

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống

Tin tức 23/05/2024 14:02
aa
TTTĐ - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sức mạnh to lớn để xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị đáng sống của Thủ đô Hà Nội và cả nước.
Phát huy vai trò tuổi trẻ trong xây dựng, phát triển quận Long Biên Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết tại quận Long Biên Trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành quận Long Biên

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội bày tỏ như vậy trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Uỷ ban MTTQ quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra sáng nay (23/5).

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đại hội

Hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 4

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ quận Long Biên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các trang fanpage, nền tảng số để vận động, tập hợp, nắm tình hình Nhân dân; tăng cường kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Mặt trận quận đã chủ động lựa chọn, xây dựng 10 quy trình công việc trong thực hiện các hoạt động công tác Mặt trận, hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 4 đề ra.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai hiệu quả, khơi dậy các nguồn lực trong Nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân với cộng đồng, xã hội.

5 năm qua, Mặt trận các cấp quận Long Biên đã xây dựng, duy trì, nhân rộng 43 mô hình tự quản; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, đứng tốp đầu của TP.

Công tác chăm lo hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách xã hội được triển khai ngày càng bài bản với các mô hình, tiêu biểu như: Mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “ Chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn". Cùng đó, MTTQ quận phối hợp với cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân tham gia xã hội hóa 26,8 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống người dân và chỉnh trang đô thị.

Qua đó, góp phần giảm 100% hộ nghèo trên địa bàn từ năm 2020, xây dựng 8/14 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 103/225 Tổ dân phố đạt tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh; 78/93 tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Long Biên Vũ Thị Thành báo cáo tại Đại hội

Long Biên cũng là đơn vị đầu tiên của TP thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí mua bảo hiểm xã hội cho thành viên hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Cùng với đó, Mặt trận quận đã tích cực vận động Nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Số cuộc giám sát, phản biện xã hội tăng cả về số lượng và chất lượng, qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết theo kết luận của cấp ủy sau hội nghị đối thoại có lúc chưa được thường xuyên. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội tại một số phường còn hạn chế. Hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại một số phường chưa đồng đều, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Tạo sự bền vững trong Nhân dân ngay từ cơ sở

Chúc mừng, biểu dương những kết quả của MTTQ Việt Nam quận Long Biên trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng ghi nhận, cảm ơn Nhân dân quận đã hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của TP, chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP …

Thống nhất với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu cơ bản, 6 chương trình hành động của Đại hội MTTQ quận đề ra, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội yêu cầu Mặt trận quận Long Biên quan tâm triển khai một số nội dung.

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cần khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội gắn với quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 29-CT/TU của Thành uỷ về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng đó, quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động; phát huy hiệu quả Trang cộng đồng (Fanpage) của Mặt trận để tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận bền vững trong Nhân dân ngay từ cơ sở.

Mặt trận quận cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với phương châm: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được thụ hưởng thật; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

“Đề nghị Mặt trận quận tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội yêu cầu.

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống
Lãnh đạo TP Hà Nội và quận Long Biên chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá V, nhiệm kỳ 2024-2029

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu Mặt trận quận Long Biên làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân”; củng cố, kiện toàn, mở rộng thành viên là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội… để Mặt trận thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đánh giá: Nhiệm kỳ qua, MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp; đổi phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng Nhân dân, mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị với Nhân dân.

Bí thư Quận uỷ Long Biên đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo tại Đại hội của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; thường xuyên rà soát, kiện toàn công tác tổ chức MTTQ các cấp đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trọng tâm là đổi mới hoạt động từ Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố; đồng thời, tích cực ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Tạo sức mạnh to lớn xây dựng Long Biên thành đô thị đáng sống
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã hiệp thương cử 51 ông, bà tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc thêm

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Mặt trận Tin tức

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Mặt trận

TTTĐ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây cần tập trung quan tâm phát huy "tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả" để thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá...
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025 Tin tức

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trước ngày 31/12/2025

TTTĐ - Sáng 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới Tin tức

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới

TTTĐ - Ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024.
Quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương Tin tức

Quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương

TTTĐ - Ngày 13/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt một số Nghị quyết, quy định quan trọng của Trung ương.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành liên quan.
Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ Tin tức

Cử tri kiến nghị giải pháp giảm mật độ giao thông phố cổ

TTTĐ - Sáng 13/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các đại biểu HĐND thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, trước Kỳ họp thứ 17 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế Tin tức

Tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế

TTTĐ - Sáng 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024 - là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển Tin tức

Quan hệ Việt Nam – Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển

TTTĐ - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri Tin tức

Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

TTTĐ - Ngày 14/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn TP Hà Nội.
Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua Tin tức

Sẵn sàng về mọi mặt triển khai Luật Thủ đô khi được thông qua

TTTĐ - Huyện Chương Mỹ nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, sẽ có đầy đủ căn cứ để tham mưu thành phố và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Xem thêm