Tag

Nhiều vi phạm tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM

Giáo dục 19/05/2024 08:00
aa
TTTĐ - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận trường Đại học Kiến trúc TP HCM có nhiều vi phạm trong tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.
Nhiều trường đại học bị “tuýt còi” khi tự chủ mở ngành đào tạo Nhiều vi phạm xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM
Nhiều vi phạm tại Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 17/KL-TTr liên quan đến trường Đại học Kiến trúc TP HCM (gọi tắt là Nhà trường) về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong quản lý, triển khai các đề tài khoa học, công nghệ; quản lý đầu tư xây dựng và công tác cán bộ. Niên độ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến 15/6/2023.

Không thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên

Theo KLTT, Quyết định số 85/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Nhà trường, trong đó không có Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng (Trung tâm Kiến trúc và Xây dựng).

Như vậy, theo quy định, Nhà trường phải tổ chức giải thể trung tâm từ ngày 25/1/2018 nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 9/2023), trường vẫn chưa thực hiện là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Hội đồng trường chậm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 10 năm 2 tháng (kể từ khi Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 có hiệu lực ngày 1/1/2013 đến 1/3/2023), vi phạm khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Trường Đại học Kiên trúc TP HCM được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm
Trường Đại học Kiến trúc TP HCM bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm

Bên cạnh đó, nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường được Hội đồng trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 1/3/2023 còn vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 46 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, điểm d khoản 2 Điều 16 Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đối với việc quản lý cán bộ thuộc diện Bộ Xây dựng quản lý cũng có nhiều vi phạm, cụ thể: Nhà trường tổ chức lấy phiếu và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đối với 5 trường hợp đã được Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch là thực hiện không đúng quy định tại bước 1, mục 1, phần II, Phụ lục 1A Quy định số 16-QĐ/BCSĐ ngày 30/3/2022.

Hội đồng trường xin chủ trương bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, trong đó nêu rõ tên nhân sự đề xuất là vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Việc quản lý cán bộ thuộc diện Nhà trường quản lý cũng có nhiều tồn tại như: Không có hồ sơ quy hoạch cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương, bổ sung quy hoạch các năm 2020, 2021, 2023.

Trong giai đoạn thanh tra, Nhà trường không ban hành tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cho các đơn vị trực thuộc; không ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh; không có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban Giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng) làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ đối với 7 trường hợp bổ nhiệm mới và một trường hợp điều động bổ nhiệm…

Đặc biệt, đối với việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, theo KLTT, đến hết ngày 20/9/2022, Hiệu trưởng không phân công một thành viên Ban Giám hiệu phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản để trực tiếp đôn đốc các dự án đầu tư công theo chỉ đạo của Bộ trưởng và không báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức phân công theo yêu cầu tại mục 3 phần II Thông báo số 158/TB-BXD của Bộ Xây dựng.

Đến hết thời hạn quý II/2022, Hội đồng trường và Hiệu trưởng không hoàn thành công tác cán bộ theo yêu cầu tại mục 1.1 của Thông báo số 36/TB-BXD của Bộ Xây dựng, trong đó có việc rà soát, kiện toàn Ban Giám hiệu và bổ sung số lượng cấp phó.

Nhiều tồn tại trong quản lý, triển khai đề tài khoa học

Đối với công tác quản lý triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ (NVKHCN), KLTT cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Cụ thể, đối với đề tài cấp Nhà nước “Phát triển phương pháp không lưới để phân tích ứng xử cơ học của tấm vật liệu cơ tính biến thiên tựa trên nền đàn hồi”, Nhà trường không đánh giá, nghiệm thu đối với kết quả thực hiện NVKHCN theo Hợp đồng giao việc số 162/HĐ-NCKH ngày 22/7/2019. Điều này vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13.

Trường Đại học Kiến trúc - Cơ sở tại TP Thủ Đức, TP HCM
Trường Đại học Kiến trúc - Cơ sở tại TP Thủ Đức, TP HCM

Đối với đề tài cấp Bộ, Nhà trường không thực hiện đúng thời hạn hợp đồng KHCN đã ký kết đối với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học theo hướng ứng dụng thực nghiệm” theo Hợp đồng số 11/HĐKHCN&MT ngày 12/4/2012, để chậm 8 năm 7 tháng; đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch xây dựng đô thị theo phương pháp thu gom - Điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc vùng tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” theo Hợp đồng số 63/HĐKHCN ngày 2/7/2018, để chậm 1 năm 5 tháng.

Đối với đề tài cấp trường, việc phê duyệt kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học đối với 5 đề tài theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHKT ngày 1/11/2022 của Nhà trường: Không có nội dung về thuyết minh, phương thức khoán theo từng nội dung nghiên cứu gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của từng đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được duyệt.

Ngoài ra, KLTT cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Nhà trường trong việc triển khai 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tại Đà Lạt và Cần Thơ. Trong đó, dự án tại Đà Lạt nghiệm thu sai, dẫn đến thanh toán sai tăng số tiền trên 50,5 triệu đồng.

Còn dự án tại Cần Thơ nghiệm thu khối lượng các công việc khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định dẫn đến chủ đầu tư đã xác nhận giá trị công việc sai tăng hơn 294 triệu đồng.

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Từ những vi phạm, thiếu sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và cá nhân có liên quan.

Đối với công tác quản lý đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn Nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong KLTT đúng quy định.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra Bộ kiến nghị giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, hướng dẫn Nhà trường thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định pháp luật; sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật; không để thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đối với trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Nhà trường khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ các vấn đề liên quan, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý các đề tài khoa học công nghệ và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong KLTT; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của Nhà trường do để xảy ra những tồn tại, vi phạm như KLTT đã nêu.

Đọc thêm

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng 3,6 tỷ đồng tới HS-SV vượt khó Giáo dục

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng 3,6 tỷ đồng tới HS-SV vượt khó

TTTĐ - Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPPG vừa trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng và con của ngư dân trong cả nước...
Trường THPT Việt Đức: Thêm hai học sinh được kết nạp Đảng Giáo dục

Trường THPT Việt Đức: Thêm hai học sinh được kết nạp Đảng

TTTĐ - Với sự nỗ lực học tập, rèn luyện của bản thân, em Hoàng Nam Khánh và Phạm Thị Lan Anh (cùng sinh năm 2006, học sinh Trường THPT Việt Đức) vừa được kết nạp Đảng.
Quảng Ngãi tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh Giáo dục

Quảng Ngãi tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

TTTĐ - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 2176- CV/TU về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 bảo đảm an toàn, khách quan.
Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Giáo dục

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

TTTĐ - Ngày 11/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

TTTĐ - Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Hơn 90.000 học sinh TP Hồ Chí Minh sắp bước vào kỳ thi THPT quốc gia Giáo dục

Hơn 90.000 học sinh TP Hồ Chí Minh sắp bước vào kỳ thi THPT quốc gia

TTTĐ - Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2024. Năm nay, thành phố dự kiến có hơn 90.000 học sinh dự thi.
TP Hồ Chí Minh công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Giáo dục

TP Hồ Chí Minh công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TTTĐ - Ngày 11/6, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã công bố đáp án cho 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024.
Hai nữ sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm được kết nạp Đảng Giáo dục

Hai nữ sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm được kết nạp Đảng

TTTĐ - Ngày 11/6, Đảng bộ trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú.
Trường THCS Trưng Vương đạt thành tích xuất sắc Giáo dục

Trường THCS Trưng Vương đạt thành tích xuất sắc

TTTĐ - Trường THCS Trưng Vương có 8 học sinh dự thi Câu lạc bộ Văn - Toán tuổi thơ toàn quốc. 8/8 học sinh tham dự đều đạt giải, bao gồm 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Hải Dương: FPT tìm vị trí triển khai dự án tổ hợp giáo dục Giáo dục

Hải Dương: FPT tìm vị trí triển khai dự án tổ hợp giáo dục

TTTĐ - Đại diện Công ty Cổ phần FPT đề xuất UBND tỉnh Hải Dương xem xét, giới thiệu và chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Tổ hợp giáo dục FPT với diện tích từ 5 đến 10ha.
Xem thêm