Tag
“Chắp cánh” rồng bay tỏa rạng hào khí Thăng Long

Bài 1: Đặt con người vào vị trí trung tâm

Nhịp điệu cuộc sống 28/05/2024 06:55
aa
TTTĐ - Kết luận 80 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tạo cho Hà Nội những điều kiện vô cùng thuận lợi để xây dựng Thủ đô văn hiến. Đây có thể ví như là “chắp cánh” thêm cho vùng đất rồng bay tiếp tục tỏa rạng hào khí Thăng Long trong hôm nay và mai sau.
Việt Nam - Vùng đất con người, văn hóa, thiên nhiên hấp dẫn Phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam Văn hóa và con người - nguồn lực quyết định sự phát triển

Con người là chủ thể của mọi sáng tạo và tiến bộ xã hội nên sự đầu tư, tập trung này sẽ mang đến sự phát triển toàn diện và hiệu quả cho Hà Nội.

Nguồn lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô

Kết luận về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Quy hoạch Thủ đô) nêu rõ: Trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn khẳng định vị thế trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế; có bề dày lịch sử, văn hóa với số lượng di sản, di tích lớn nhất cả nước, hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú và đặc sắc, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.

Hà Nội - Thủ đô thiêng liêng, trái tim của cả nước
Hà Nội - Thủ đô thiêng liêng, trái tim của cả nước

Vì lý do đó, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và nội dung chủ yếu của các quy hoạch. Đồng thời, Kết luận lưu ý nhấn mạnh một số nội dung trong đó đầu tiên là: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; bám sát, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan; thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia.

Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cả trước mắt và lâu dài.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng các nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Chính trị đề nghị Hà Nội kiên định quan điểm "con người là trung tâm của sự phát triển", "văn hoá và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô"; xác định giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài là trụ cột mang tính nền tảng, nội dung cốt lõi trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô...

Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn của cả nước. Hàng năm lượng sinh viên ra trường, ở lại Hà Nội và tiếp tục học lên cao nữa để phát huy trí tuệ, xây dựng Thủ đô khá nhiều. Cùng với những chính sách thu hút nhân tài, các Thủ khoa được vinh danh và được trọng dụng trong cơ quan Nhà nước cho thấy Hà Nội luôn tạo điều kiện tốt nhất với các nhân tài.

Hà Nội tuyên dương các Thủ khoa
Hà Nội tuyên dương các Thủ khoa

Bên cạnh đó, mới đây trong cuộc chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ sẽ tiến hành gặp mặt, tham vấn các ý kiến thường xuyên để trí thức đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Như vậy, xác định con người là trung tâm, là nhân tố quyết định sự đổi mới, phát triển và xây đắp nền tảng văn hóa đặc sắc và khác biệt mà Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn luôn chú trọng đến việc bồi đắp, phát huy kiến thức, tâm huyết của những người đến và cống hiến cho mảnh đất này.

Những giá trị cốt cách bền vững

Trong suốt quá trình phát triển của mình, đặc biệt là những năm gần đây, Hà Nội luôn tập trung vào yếu tố con người bởi đây là nhân tố quyết định làm nên sự khác biệt của Thủ đô. Chỉ thị 30-CT/TU Hà Nội 2024 về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nêu rõ: Lịch sử văn hiến hơn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hun đúc nên giá trị cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo đó, nét thanh lịch của người Hà Nội thể hiện trong lối sống, sinh hoạt gia đình và cộng đồng, trong giao tiếp, ứng xử, trong văn hóa ẩm thực... Các thế hệ người Hà Nội luôn tự hào với giá trị truyền thống, quan tâm xây dựng và hoàn thiện nhân cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thông qua cách ứng xử với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa con người với con người.

Con người là một vẻ đẹp quan trọng làm nên tổng hòa bản sắc văn hóa của Thủ đô
Con người là một vẻ đẹp quan trọng làm nên tổng hòa bản sắc văn hóa của Thủ đô

Với vị trí, tầm vóc của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó thường xuyên nhấn mạnh vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển văn hóa, con người.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu Hà Nội cần phải xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật, người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, hình thành hệ giá trị văn hóa gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội; coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa trong Chương trình công tác lớn của Thành ủy ở nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, được xác định là khâu đột phá của Chương trình số 06-CTr/TU (nhiệm kỳ Đại hội XVII).

Trong những năm qua, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, đề án... gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người tốt việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Bài 1: Đặt con người vào vị trí trung tâm

Nhiều sáng kiến, mô hình hay đem lại kết quả đáng ghi nhận như: Xây dựng phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”; “Thanh niên làm theo lời Bác”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thủ đô “Tiên tiến, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, giữ gìn môi trường, thanh lịch, nhân ái”; xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”...

Thành ủy Hà Nội hàng năm tổ chức thường niên Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; UBND thành phố ban hành 2 Quy tắc ứng xử: “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

Tất cả những kết quả này tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Người Hà Nội được phát triển toàn diện từ kiến thức đến tâm hồn, từ tư duy đến năng khiếu, từ công sở đến đời thường...

(Còn nữa)

Đọc thêm

Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An Người Hà Nội

Bài 2: Thanh cao, tao nhã văn hóa người Tràng An

TTTĐ - Trà không chỉ đơn giản là một thức uống quen thuộc, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt. Đặc biệt, ở Hà Nội nghệ thuật thưởng trà hay trà đã phát triển thành một phong cách sống thanh cao và tao nhã, phản ánh tinh thần và văn hóa người Tràng An.
Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: Điểm đến an toàn, mến khách Du lịch

Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: Điểm đến an toàn, mến khách

TTTĐ - 25 năm trước, Hà Nội vinh dự và tự hào được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Sự phát triển mạnh mẽ mang lại cho Thủ đô những đổi thay tích cực từng ngày, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, xứng đáng với danh xưng cao quý này.
Tích cực, chủ động cung ứng vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam Giao thông

Tích cực, chủ động cung ứng vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 329/TB-VPCP ngày 16/7/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi họp giải quyết vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.
Hiện đại hóa tất cả các cảng hàng không Giao thông

Hiện đại hóa tất cả các cảng hàng không

TTTĐ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
BIM Land tổ chức Đại tiệc Kool Fest tại Halong Marina thu hút 16.000 lượt du khách Du lịch

BIM Land tổ chức Đại tiệc Kool Fest tại Halong Marina thu hút 16.000 lượt du khách

TTTĐ - Từ 12 - 14/7, nhà phát triển BIM Land - Thành viên tập đoàn BIM Group đã tổ chức Đại tiệc ẩm thực và âm nhạc Kool Fest tại Khu Đô thị vịnh biển Halong Marina, chiêu đãi du khách bằng bữa tiệc âm nhạc hoành tráng quy tụ dàn rapper và ca sĩ đình đám, đại tiệc ẩm thực khổng lồ cùng nhiều trải nghiệm giải trí bên vịnh biển hấp dẫn.
Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành Người Hà Nội

Nét tinh tế, hào hoa trong dòng chảy văn hóa trà Hà thành

TTTĐ - Thăng Long - mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi là kinh đô nhiều đời, cũng là chốn tập trung rất nhiều trí sĩ, tao nhân, mặc khách. Trong sinh hoạt văn hóa như bình thơ, ngắm trăng, trong các cuộc đàm đạo... trà không thể thiếu. Trà không chỉ là chất xúc tác cho cuộc vui thêm đậm đà mà chính cách thưởng trà, uống trà của người Thăng Long xưa cũng là nghệ thuật, là một nét văn hóa rất độc đáo. Để ngày hôm nay, dòng chảy văn hóa trà Hà thành vẫn được tiếp nối, đưa truyền thống hòa vào nhịp điệu phố phường hiện đại.
Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” Người Hà Nội

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

TTTĐ - Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực để không chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý mà còn phát huy danh hiệu này, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập hiện nay.
Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập Người Hà Nội

Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập

TTTĐ - Ngày này cách đây 25 năm, ngày 16/7/1999, Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình". Đó là một vinh dự và cũng là một thách thức lớn để Hà Nội phấn đấu không ngừng cho một nền hòa bình trường tồn trên Trái đất, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển, thịnh vượng và hội nhập.
Cao Bằng: 26 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội" Giao thông

Cao Bằng: 26 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"

TTTĐ - Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 26 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.
Hải Dương: Xe quá tải đe dọa cầu yếu Giao thông

Hải Dương: Xe quá tải đe dọa cầu yếu

TTTĐ - Trên địa bàn huyện Bình Giang (Hải Dương), cầu Cậy đã xuống cấp nên tải trọng khai thác bị giới hạn. Tuy nhiên, nhiều xe có dấu hiệu quá tải vẫn chạy qua cây cầu yếu này.
Xem thêm