Tag

Phát huy vai trò thanh niên, góp sức trẻ xây dựng Thủ đô

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 04/06/2024 08:45
aa
TTTĐ - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã bước đầu chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất của Đoàn đã được các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thể chế hóa và đem lại những hiệu quả nhất định. Thông qua đó, cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên từng bước được hoàn thiện.
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác thanh niên

Cụ thể hoá Nghị quyết 25 bằng những hoạt động thiết thực

Đó là chia sẻ của đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” diễn ra ngày 4/6.

Tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ về giải pháp nhằm xây dựng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Đồng chí Chu Hồng Minh cho biết, thành phố Hà Nội hiện có khoảng 3 triệu thanh niên, chiếm khoảng 35% dân số của Thủ đô. Ngoài ra, trên địa bàn còn có số lượng lớn thanh niên từ các tỉnh, thành phố khác về sinh sống, học tập và làm việc.

Đại bộ phận thanh niên Hà Nội có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; lối sống lành mạnh, có lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm, tri thức và trình độ, luôn xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác thanh niên trong thời gian qua đã luôn được thành phố quan tâm, tạo mọi điều kiện để học tập, lập thân, lập nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội; qua đó, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực và hiệu quả vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết 25 thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai thực hiện trong các đối tượng thanh niên và theo các lĩnh vực công tác.

Thực hiện định hướng cùng những chỉ đạo sát sao của Thành ủy - HĐND, UBND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 25.

Các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tổ chức 14.327 buổi học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới nhiều hình thức; 14.978 buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các hành trình về nguồn, đến các “địa chỉ đỏ”, hành trình “Theo dấu chân Bác”.

Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều đợt thi đua cao điểm trong dịp kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước như “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng”, “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; triển khai “Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”....

Báo Tuổi trẻ Thủ đô - đơn vị trực thuộc Thành đoàn tích cực tuyên truyền, giới thiệu những gương thanh niên, những mô hình, công trình phần việc tiêu biểu trong lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo thanh niên và Nhân dân Thủ đô.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch của Đoàn với các đơn vị đạt hiệu quả cao. Các cấp bộ Đoàn hàng năm đã ký kết các quy chế, chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai các công trình, phần việc tình nguyện, các đội hình tự quản tại địa phương, đơn vị; phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

undefined
Đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25 cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiến hành khảo sát, tổ chức sơ kết 5 năm, 10 năm, 15 năm thực hiện Nghị quyết 25; thông qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương quan tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết…

Thế mạnh của người trẻ - cách nào để phát huy tốt nhất?

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25 thời gian qua, dưới giác độ của tổ chức Đoàn, thủ lĩnh Đoàn Thanh niên thành phố đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô.

Theo đồng chí Chu Hồng Minh, một là, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn cần tích cực, chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng - lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, định hướng cho công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên tại địa phương, đơn vị phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Các cấp, ngành từng địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, rà soát, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25 để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

Hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hai là, tổ chức Đoàn thành phố tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò chủ động của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố lý luận chính trị, tư tưởng cho thanh niên, để thanh niên có đủ bản lĩnh, đủ kiến thức để nhận biết và và có những ý kiến phản bác luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Tổ chức Đoàn cần có đánh giá, đo đếm về những nhận định của xã hội, của thanh niên đối với các hoạt động do Đoàn tổ chức, khởi xướng.

Ba là, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường số hóa thông tin các hoat động của Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách tiếp cận, tập hợp, giáo dục của Đoàn để phù hợp với xu thế phát triển, nhận thức, trình độ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn phải gắn sát với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động.

Bốn là tập trung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc luân chuyển, bố trí công tác đối với cán bộ Đoàn hết tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn.

Năm là, Đoàn Thanh niên và các đơn vị có liên quan cần xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống; đổi mới phương pháp tiếp cận, tư vấn cho thanh niên về cách thức xây dựng mô hình phát triển kinh tế; tham gia thiết lập các kênh kết nối, cung cấp thông tin, xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thanh niên.

Sáu là tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh thiếu nhi.

Đồng chí Chu Hồng Minh đề xuất: Trong giai đoạn mới, các cấp, các ngành cùng tổ chức Đoàn và toàn xã hội cần tiếp tục đặt niềm tin ở thanh niên, quan tâm hơn nữa đối với công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường lành mạnh để thanh niên được học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành; tạo điều kiện để người trẻ được phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đọc thêm

Thanh niên TP Hồ Chí Minh tích cực xây dựng Nông thôn mới Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thanh niên TP Hồ Chí Minh tích cực xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Sáng 21/7, Huyện đoàn Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng Nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 154.
Tuổi trẻ Hải Phòng đồng loạt ra quân chung tay xây dựng Nông thôn mới Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Tuổi trẻ Hải Phòng đồng loạt ra quân chung tay xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Phát huy tinh thần tiên phong theo lời dặn của Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phát huy tinh thần tiên phong theo lời dặn của Tổng Bí thư

TTTĐ - Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và truyền thông điệp về tinh thần “Tiên phong” của người trẻ. 5 “Tiên phong” của thanh niên được Tổng Bí thư nêu đã trở thành "kim chỉ Nam" hành động cho tuổi trẻ.
Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

TTTĐ - Hải Phòng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam vượt trước tiến độ đề ra, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Về Đồng Lộc nghe gió kể chuyện xưa... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Về Đồng Lộc nghe gió kể chuyện xưa...

TTTĐ - Trên những cung đường của chuyến hành trình tri ân 2024, đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đi qua nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung. Trước chuyến đi, chúng tôi đã rất mong chờ được đến với Hà Tĩnh, vùng quê yên bình, dịu dàng với sông La xanh thẳm và núi Hồng Lĩnh chót vót.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành muôn vàn thương yêu cho thiếu nhi Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành muôn vàn thương yêu cho thiếu nhi

TTTĐ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, người Cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Tổng Bí thư luôn dành tình thương yêu, quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng.
Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2024 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Thủ đô ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2024

TTTĐ - Chiều 18/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội thu ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024.
Thanh niên phát huy bản sắc, phát triển công nghiệp văn hoá Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thanh niên phát huy bản sắc, phát triển công nghiệp văn hoá

TTTĐ - Nhiều ý kiến của thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác đã đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tuổi trẻ Đà Nẵng tri ân bằng những việc làm ý nghĩa Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Đà Nẵng tri ân bằng những việc làm ý nghĩa

TTTĐ - Những ngày tháng 7, cùng cả nước tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công, gia đình chính sách trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng đã có nhiều hành động nhằm thể hiện lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của các thế hệ trước.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, gần gũi và thu hút thanh niên Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Đẩy mạnh chuyển đổi số, gần gũi và thu hút thanh niên

TTTĐ - Ngày 16/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với sự tham dự của 125 đại biểu thanh niên ưu tú.
Xem thêm