Tag

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền hương ước, quy ước

Người Hà Nội 13/06/2024 18:09
aa
TTTĐ - "Đa dạng công tác thông tin, tuyên truyền về quy ước; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hình thức tuyên truyền". Đó là một trong những giải pháp mà quận Long Biên (Hà Nội) sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia vào công tác phát huy hương ước, quy ước tại địa phương.
Lồng ghép thực hiện quy tắc ứng xử với quy ước, hương ước Phát huy vai trò của hương ước trong văn hóa cơ sở Góp phần giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục của Hà Nội

Ngày 13/6, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tiếp tục diễn ra tại cụm 4 (huyện Quốc Oai) và cụm 5 (quận Long Biên).

Các đơn vị: Thị xã Sơn Tây, huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn tiếp tục báo cáo tình hình tại địa phương và đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của hương ước, quy ước tại cơ sở.

Gìn giữ nét đẹp, nếp sống văn hóa riêng

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết: Trong những năm qua công tác quản lý, xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn quận Long Biên đã được triển khai nghiêm túc, bài bản và có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên báo cáo tại hội nghị

Qua đánh giá, có thể thấy một số ưu điểm nổi bật như sau: Nhận thức của chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của quy ước đối với quản lý xã hội tại cộng dồng dân cư được nâng lên.

Chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy ước tại cộng dân cư thuộc phạm vi quản lý; gắn quy ước với thực hiện nếp sống văn hóa cơ sở, góp phần quản lý xã hội đảm bảo phù hợp, hài hòa, gìn giữ nét đẹp, truyền thống, phong tục, nếp sống văn hóa riêng của địa phương.

Là thiết chế tự quản cộng đồng, thời gian qua, quy ước đã góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ trong phạm vi tổ dân phố, được ví như “Cánh tay nối dài” của pháp luật và cùng với pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện các mối quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền hương ước, quy ước

Việc xây dựng, thực hiện quy ước đã đem lại những kết quả đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, tác động rõ nét nhất là thực hiện trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; phát huy vai trò tự quản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cũng thẳng thắn nhìn nhận: Bên cạnh những mặt tích cực, thì công tác quản lý, xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn quận Long Biên cũng còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quy ước ở một số phường chưa được quan tâm thực hiện. Một số quy ước nội dung còn giống nhau, chưa thể hiện đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa riêng.

Việc thực hiện quy ước có lúc chưa được quan tâm đúng mức, việc xử lý vi phạm các quy định trong quy ước không đủ sức răn đe.

Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung, kiểm tra quy ước ở một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, kịp thời, dẫn đến hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều mô hình tiêu biểu về xây dựng, thực hiện quy ước.

Đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chíTrần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa đơn vị đăng cai hội nghị cụm 4
Đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa đại diện đơn vị đăng cai hội nghị cụm 5

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, thời gian tới, quận Long Biên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đa dạng công tác thông tin, tuyên truyền về quy ước; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hình thức tuyên truyền để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Quận sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ làm công tác quản lý, xây dựng và thực hiện quy ước nhất là cán bộ cơ sở, ban lãnh đạo tổ dân phố, những người trực tiếp soạn thảo và tổ chức thực hiện.

Long Biên thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá, kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Tổ chức các hội nghị chuyên đề, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy ước.

Địa phương cũng sẽ lựa chọn, xây dựng các mô hình về xây dựng, thực hiện quy ước để triển khai thí điểm làm căn cứ nhân rộng trên địa bàn quận; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt hương ước, quy ước đồng thời phê phán những đơn vị chưa thực hiện tốt.

Quận sẽ huy động các nguồn lực đảm bảo cho xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước được triển khai hiệu quả.

Hỗ trợ đắc lực pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội

Tại Quốc Oai, nội dung của hương ước, quy ước đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học tập, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong Nhân dân, duy trì và phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện chính sách dân số, bài trừ các hủ tục và tệ nạn xã hội.

Hương ước, quy ước văn hóa có vai trò là bộ phận hỗ trợ đắc lực pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tại cộng đồng dân cư đối với những vấn đề và nội dung mà pháp luật không điều chỉnh; đồng thời còn là công cụ thực hiện mở rộng, phát huy dân chủ ở cơ sở, giúp Nhân dân trong tiến trình giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền hương ước, quy ước
Hương ước, quy ước đã được thực hiện chặt chẽ hơn cùng với nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (Ảnh minh họa)

Các hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung những năm gần đây đã lồng ghép các nội dung xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy tắc ứng xử và chặt chẽ hơn trong quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ứng xử khi có dịch bệnh nguy hiểm; ứng xử trên môi trường mạng… phù hợp với tình hình và quy định mới.

Nhờ việc quan tâm xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, mà tại các thôn, làng không chỉ đời sống kinh tế của người dân ngày càng khấm khá, mà các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng sôi nổi hơn, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm bền chặt.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Quốc Oai tiếp tục duy trì, phát huy hương ước, quy ước trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quả của cộng đồng dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hương ước, quy ước nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Huyện thường xuyên chỉ đạo và tổ chức rà soát, phát hiện, sửa đổi hương ước, quy ước khi xảy ra tình trạng vi phạm, không còn phù hợp hoặc bổ sung những vấn đề, nội dung mới để đảm bảo yêu cầu thực tiễn, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Quốc Oai sẽ gắn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Đọc thêm

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” Người Hà Nội

Xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

TTTĐ - Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nỗ lực để không chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý mà còn phát huy danh hiệu này, đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển Thủ đô thời kỳ hội nhập hiện nay.
Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập Người Hà Nội

Nền tảng vững chắc cho phát triển, hội nhập

TTTĐ - Ngày này cách đây 25 năm, ngày 16/7/1999, Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình". Đó là một vinh dự và cũng là một thách thức lớn để Hà Nội phấn đấu không ngừng cho một nền hòa bình trường tồn trên Trái đất, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển, thịnh vượng và hội nhập.
Người “thổi hồn” cho lụa tơ sen Người Hà Nội

Người “thổi hồn” cho lụa tơ sen

TTTĐ - “Nếu ai đã một lần sử dụng sẽ thấy tơ sen khác biệt hoàn toàn so với các loại sợi khác, kể cả các loại sợi tơ tằm cao cấp nhất. Nó gây ấn tượng với người dùng bởi độ co giãn tự nhiên, ôm lấy cơ thể một cách dịu nhẹ cùng mùi thơm thoang thoảng trên vải...”, đó là những chia sẻ của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức khi nói về lụa tơ sen.
Ý nghĩa mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” Người Hà Nội

Ý nghĩa mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

TTTĐ - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức ra mắt mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê.
Nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa Người Hà Nội

Nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa

TTTĐ - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được xã Thượng Vực (Chương Mỹ, Hà Nội) triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
Huyện Ứng Hòa hoàn thành xây dựng quy ước, hương ước văn hóa Người Hà Nội

Huyện Ứng Hòa hoàn thành xây dựng quy ước, hương ước văn hóa

TTTĐ - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.
Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử Người Hà Nội

Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử

TTTĐ - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 494/KH-SVHTT về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố năm 2024.
Hành trình nhân văn, nghĩa tình của Công an thị xã Sơn Tây Người Hà Nội

Hành trình nhân văn, nghĩa tình của Công an thị xã Sơn Tây

TTTĐ - Trong 2 ngày 10 - 11/7, đoàn công tác của Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó Trưởng Công an thị xã làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Nhiều mô hình, cách làm hay xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" Người Hà Nội

Nhiều mô hình, cách làm hay xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"

TTTĐ - Tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội), cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa tại cộng đồng.
Tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng đời sống người dân Người Hà Nội

Tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng đời sống người dân

TTTĐ - Với nhiều chính sách đột phá, Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào đời sống sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho Hà Nội.
Xem thêm